STATUT

STATUT STOWARZYSZENIA

 Kultury Fizycznej

 JEŹDZIECKI KLUB SPORTOWY

 

Rozdział I

Nazwa, siedziba i teren działania

 

Par. 1

Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę: Jeździecki Klub Sportowy "SENNY". Stowarzyszenie może używać nazwy w skrócie JKS "SENNY".

 

Par. 2

 1. Siedzibą klubu jest Nowęcin k/Łeby 84-360 Nowęcin, ul. Św. Huberta 6. woj. pomorskie.
 2. Klub swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicę, zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym.
 3. Czas trwania Klubu nie jest ograniczony żadnym terminem.

Par. 3

Klub posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 z późniejszymi zmianami "Prawo o stowarzyszeniach" (zwane dalej ustawą), ustawy

z dnia 18.01.1996 r. " O kulturze fizycznej" oraz niniejszego Statutu.

 

Par. 4

Barwami Klubu są : żółty i czarny.

Klub używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Par. 5

Klub może być członkiem innych organizacji i związków. Klub może przystępować do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z ustaw międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 

Par. 6

Celem Klubu jest upowszechnianie i popularyzacja jeździectwa w formie sportowej, rekreacyjnej i hipoterapii. Klub zapewnia swoim członkom opiekę administracyjną oraz pośredniczy i reprezentuje ich  we wszystkich sprawach przed Pomorskim Związkiem Jeździeckim, Polskim Związkiem Jeździeckim oraz Urzędami i Instytucjami Państwowymi.

 

Par. 7

Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków i zawodników.
 2. udział w systemie współzawodnictwa sportowego.
 3. organizowane zawodów sportowych wszystkich szczebli.
 4. współpracę z innymi organizacjami, stowarzyszeniami oraz instytucjami.
 5. nawiązywanie kontaktów sportowych z innymi jednostkami kultury fizycznej w kraju i za granicą
 6. szkolenie i doszkalanie kadry trenerskiej.
 7. organizowanie imprez rekreacyjnych oraz zajęć hipoterapeutycznych.
 8. inne bieżące zadania

Par. 8

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

Do prowadzenia spraw związanych z działalnością Klubu - klub może zatrudnić pracowników.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

Par. 9

Członkowie Klubu dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 

Par. 10

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, także nie mający zamieszkania na terenie Polski oraz cudzoziemcy, mieszkający lub nie w Polsce, jeżeli na wniosek innego członka zwyczajnego klubu zostaną przyjęci na mocy uchwały Zarządu Klubu.
 2. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne: Polacy lub cudzoziemcy oraz osoby prawne, które zdeklarują na rzecz Klubu świadczenia materialne.
 3. Członków wspierających na mocy uchwały przyjmuje zarząd.
 4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Klubu osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla Klubu.

Par. 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. wybierać i być wybierani do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz uczestniczyć w Walnych Zebraniach z głosem stanowiącym.
 2. brać czynny udział w działalności Klubu i korzystać z jego pomocy w realizacji zadań statutowych.
 3. wykazywać inicjatywę, zgłaszać postulaty i propozycje do władz Klubu.
 4. uczestniczyć w zawodach sportowych i imprezach organizowanych przez Klub.
 5. reprezentować barwy Klubu w zawodach krajowych lub zagranicznych.
 6. korzystać z wiedzy kadry instruktorskiej i trenerskiej

Par. 12

Obowiązki członków zwyczajnych:

 1. przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Klubu.
 2. realizowanie zadań i celów Klubu.
 3. reprezentowanie we współzawodnictwie sportowym JEDYNIE - JKS "SENNY".
 4. dbanie o dobre imię Klubu.
 5. promowanie Klubu na zewnątrz.
 6. uczestniczenie w zebraniach.
 7. wywiązywanie się w sposób należyty z powierzonych obowiązków.
 8. przestrzeganie zasad etyki w stosunku do zwierząt.
 9. terminowe opłacanie składek członkowskich.
 10. wykonywania innych bieżących zadań.

Par.13

Członkowie wspierający - prawa i obowiązki

 1. Członkowie wspierający mają uprawnienia członków zwyczajnych z zastrzeżeniem    Par. 15 niniejszego Statutu. Osoby prawne działają poprzez swoich przedstawicieli, którzy korzystają z w/w uprawnień.
 2. Do obowiązków członków wspierających należy:
  1. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
  2. udzielanie Klubowi pomocy w realizacji jego zadań statutowych.

Par. 14

Członkowie honorowi mają uprawnienia członków zwyczajnych z zastrzeżeniem postanowień Par.15

 

Par. 15

Członkowie wspierający i honorowi nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 

Par. 16

 1. Członkostwo w Klubie ustaje w skutek:
  1. rozwiązania Klubu,
  2. utraty osobowości prawnej.
  3. skreślenie z listy członków przez Zarząd Klubu za niepłacenie składek rocznych. 
  4. wykluczenie przez Zarząd Klubu za rażące naruszenie postanowień Statutu, uchwał Zarządu oraz dyscypliny i przyjętych norm obyczajowych.
  5. pisemnej rezygnacji z członkostwa.
  6. śmierci członka.
 2. uchwały Zarządu o skreśleniu bądź wykluczeniu z listy członków, na które przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.
 3. wyrażenia zgody Zarządu na zmianę barw klubowych członka - pod warunkiem zapłacenia przez niego Klubowi kwoty odpowiadającej kosztom wyszkolenia sportowego i otrzymanym świadczeniom lub bezpłatnie za porozumieniem stron.

Rozdział IV

Władze Klubu

 

Par. 17

Władzami Klubu są: Walne Zgromadzenie, Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński.

 1. Walne Zgromadzenie składa się ze wszystkich członków klubu mających czynne i bierne prawo wyborcze.
 2. Zarząd stanowią, trzy osoby skład : /Prezes,V-ce Prezes i Członek Zarządu/
 3. Komisja Rewizyjna skład trzyosobowy /Przewodniczący i dwóch członków/.
 4. Sąd Koleżeński składa się z trzech osób /Przewodniczącego i dwóch członków/.
 1. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata.
 2. Jeżeli w okresie trwania kadencji członek władz ustąpi, zostanie odwołany lub zaistnieje przypadek określony w paragrafie 16, władzom Klubu przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków kooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków  pochodzących z wyboru. W przypadku ustąpienia lub odwołania Prezesa albo zaistnienia przypadku określonego w par. 16, Zarząd do czasu wyborów powierzy obowiązki Prezesa, wybranemu spośród siebie członkowi Zarządu.
 3. Prezes Zarządu wybierany jest w osobnym głosowaniu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie Przewodniczących.

Par. 18

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walne zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeby, co najmniej raz do roku, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Klubu.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd powiadamia swoich Członków pisemnie listem za pomocą poczty lub kuriera, za pośrednictwem poczty elektronicznej,poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej klubu, wywieszeniu informacji na tablicy ogłoszeń  w siedzibie firmy oraz telefonicznie na 14 dni przed terminem zgromadzenia.

Par. 19

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  1. ustalanie głównych kierunków i programów rozwoju i działania Klubu.
  2. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu.
  3. wybór i odwołanie członków władz Klubu, w tym Prezesa Zarządu
  4. powoływanie sekcji specjalistycznych lub zespołów problemowych.
  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności statutowej i finansowej Klubu.
  6. udzielanie Zarządowi pokwitowania.
  7. ustalenie wysokości składek członkowskich i terminów płatności.
  8. uchwalenie regulaminów Klubu
  9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu.
  10. podejmowanie uchwał jako instancja odwoławcza, o skreśleniu bądź wykluczeniu z listy członków Klubu oraz innych sprawach dyscyplinarnych.
  11. ustanawianie i przyznawanie tytułów honorowych członków Klubu.
  12. decydowanie o liczbie członków Klubu.
 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów oddanych bez względu na liczbę obecnych. Uchwały w sprawie zmian Statutu i rozwiązania Klubu zapadają większością 2/3 głosów oddanych w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. Przy wyborze władz Klubu, w tym Prezesa Zarządu, skreśleniu bądź wykluczeniu z listy członków Klubu obowiązuje głosowanie tajne.

Par. 20

 1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. kierowanie działalnością statutową i zarządzanie majątkiem Klubu.
  2. przyjmowanie nowych członków Klubu.
  3. podejmowanie uchwał o skreśleniu bądź wykluczeniu z listy członków Klubu.
  4. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
  5.  podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku Klubu oraz podjęciu działalności gospodarczej.
  6. decydowanie o przystąpieniu Klubu do Związków i Stowarzyszeń krajowych lub zagranicznych.
  7. reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych, w głosowaniu jawnym, a w sprawach osobowych w głosowaniu tajnym w obecności 2/3 członków Zarządu.
 3. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Par. 21

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu.
  2. stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi pokwitowania.
  3. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych.
  4. przedstawienie sprawozdań z kontroli Walnemu Zgromadzeniu Członków z oceną działalności Klubu.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków.

Par. 22

 1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Klubu, związanych z działalnością statutową Klubu oraz orzekanie w sprawach dyscyplinarnych.
 2. Sąd Koleżeński winien dążyć do polubownego załatwienia spornych spraw.
 3. Sąd rozpatruje sprawy w 3 osobowych zespołach orzekających.
 4. Orzeczenia zapadają większością głosów. Orzeczenia doręczane są stronom wraz z uzasadnieniem.
 5. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie należy wnieść w terminie 2-ch tygodni od dnia otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków, podjęta w skutek odwołania od orzeczenia  Sądu Koleżeńskiego jest ostateczna.

Rozdział V

 System kar

 
Par. 23

Za naruszenie Statutu, Uchwał Władz Klubu lub Regulaminów – Zarząd Klubu może ukarać członka karą:

 1. upomnieniem.
 2. naganą.
 3. czasowym zakazem reprezentowania barw Klubu we współzawodnictwie sportowym.
 4. skreśleniem lub wykluczeniem z listy członków Klubu.

 

Rozdział VI

 Majątek i fundusze Klubu

 

Par. 24

Majątek Klubu jest tworzony i powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji,spadków, zapisów i ofiarności publicznej.

 

Rozdział VII

 Postanowienia końcowe

 

Par. 25

Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu, zaciągania zobowiązań majątkowych rozporządzania majątkiem Klubu i podpisywania w sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym zawsze Prezesa Zarządu.

 

Par. 26

W przypadku rozwiązania Klubu na podstawie własnej uchwały, likwidacja następuje na zasadach określonych w ustawie. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb i cel przeznaczenia majątku Klubu.

 

Par. 27

W sprawach nieuregulowanych w statucie zastosowanie mają przepisy ustawy oraz inne obowiązujące przepisy, pozostające w związku z działalnością Klubu.

c) 2017-2019 JEŹDZIECKI KLUB SPORTOWY SENNY
Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 98 634
Wczoraj: 72
Dzisiaj: 5
Online: 1
Licznik odwiedzin: 98 634/72/5/1